• Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư
  • Tình Yêu Hạ Cánh
  • Cẩm Y Chi Hạ
  • Manh Y Điềm Thê
  • Trần Tình Lệnh Bản Đặc Biệt
  • Tương Dạ 2
  • Nhất Dạ Tân Nương
  • Kiếm Vương Triều
  • Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa
  • Điện Hạ Công Lược